مختصر

بیستم آذر ماه یک هزارو سیصدو شصت وپنج هجری شمسی مجتبی کرمی فرزند قاسم در روستای فرهنگی کهنوش از توابع شهرستان تویسرکان استان همدان دیده به جهان گشود .  از همان عوان کودکی پا به پای پدر با مکتب اهل بیت (ع) آشنا شد و یکی از بچه های فعال  مسجد کنار خانه  بنام مسجد امام حسن مجتبی (ع)  شد . نامگذاری این شهید بزرگوار به خاطر عشق وارادت خالصانه پدر مرحوم حاج قاسم به کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) بود. و به این ترتیب هویت وشخصیت شهید قصه ما شکل می گیرد  .